Raport roczny 2017

Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat

Dane w mln zł

Nota Rok zakończony 31 grudnia 2017
Rok zakończony 31 grudnia 2016
Przychody ze sprzedaży 11.1 10 534 10 181
Koszt własny sprzedaży 11.2 (8 615) (8 846)
Zysk brutto ze sprzedaży 1 919 1 335
Pozostałe przychody operacyjne 11.5 118 117
Koszty sprzedaży 11.2 (341) (338)
Koszty ogólnego zarządu 11.2 (326) (318)
Pozostałe koszty operacyjne 11.6 (160) (309)
Przychody finansowe 11.7 88 54
Koszty finansowe 11.8 (320) (284)
Udział w zysku/(stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności 24 (52)
Zysk lub strata brutto 1 002 205
Podatek dochodowy 12 (213) (58)
Zysk lub strata netto za okres 789 147
Przypadający na:
Właścicieli jednostki dominującej 773 151
Udziały niekontrolujące 16 (4)
Zysk lub strata na jedną akcję (w złotych) 22
- podstawowy 1,87 0,36
- rozwodniony 1,87 0,36

Zobacz też