Raport roczny 2017

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Wyniki EBITDA Grupy Energa w podziale na Linie Biznesowe (mln zł)

Linia Biznesowa Dystrybucja

Wyniki Linii Biznesowej Dystrybucja Grupy ENERGA (mln zł)

Do pobrania: Wyniki Linii Biznesowej Dystrybucja

Linia Biznesowa Dystrybucja wypracowała w całym 2017 roku 80% EBITDA Grupy Energa (blisko 85% w 2016 roku).

Przychody ze sprzedaży Linii Biznesowej Dystrybucja w 2017 roku były wyższe od analogicznego okresu roku poprzedniego o 6%. Wynikało to głównie z:

Zysk netto w 2017 roku był niższy w ujęciu rocznym o 29 mln zł. Wynikało to głównie z wyższej amortyzacji będącej efektem wysokich nakładów inwestycyjnych.

Nakłady inwestycyjne Linii Biznesowej Dystrybucja wyniosły 1 247 mln zł, tj. o 16 mln zł mniej niż rok wcześniej.

EBITDA Bridge Linii Biznesowej Dystrybucja (mln zł)

EBITDA utrzymała się na zbliżonym poziomie r/r. Istotny wpływ na ukształtowanie się wyniku operacyjnego na poziomie 959 mln zł miał:

Linia Biznesowa Wytwarzanie

Wyniki Linii Biznesowej Wytwarzanie Grupy Energa (mln zł)

Do pobrania: Wyniki Linii Biznesowej Wytwarzanie

Udział Linii Biznesowej Wytwarzanie w łącznym poziomie EBITDA Grupy wyniósł 18% w 2017 (16% w analogicznym okresie roku ubiegłego). Wzrost EBITDA wyniósł 83 mln zł i wynikało to głównie z:

Jednocześnie nastąpił r/r wzrost kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 (o 5 mln zł) z racji przyznania dla Linii mniejszej puli darmowych uprawnień do produkcji na rok 2017.

EBITDA Bridge Linii Biznesowej Wytwarzanie (mln zł)

Oprócz wyżej prezentowanych czynników kształtujących wyniki brutto r/r Linii Biznesowej należy pokreślić rozpoznanie (w III kwartale) jak i odwrócenie (IV kwartał) w 2017 roku odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych Linii Biznesowej o łącznej wartości (+) 53 mln zł wynikające:

Do pobrania: Wyniki Linii Biznesowej Wytwarzanie w podziale na Obszary Wytwarzania

Linia Biznesowa Sprzedaż

Wyniki Linii Biznesowej Sprzedaż Grupy Energa (mln zł)

Do pobrania: Wyniki Linii Biznesowej Sprzedaż

W 2017 roku Linia Biznesowa Sprzedaż wypracowała 85 mln zł EBITDA, tj. 4% EBITDA Grupy Energa w porównaniu z 40 mln zł EBITDA w 2016 roku, kiedy udział Linii Biznesowej w EBITDA Grupy wynosił 2%.

Przychody Linii Biznesowej Sprzedaż w 2017 roku wyniosły 5 316 mln zł, co oznacza, że ich poziom uległ zmniejszeniu o 310 mln zł (o 6%) w porównaniu z 2016 rokiem. Najistotniejszy wpływ na przychody tej Linii Biznesowej mają niezmiennie przychody ze sprzedaży energii elektrycznej. Były one w 2017 roku były niższe o 5% w ujęciu r/r (tj. o 247 mln zł). Ta zmiana wynika z:

Do pobrania: Determinanty kształtowania marży na sprzedaży energii elektrycznej.

EBITDA Bridge Linii Biznesowej Sprzedaż (mln zł)

Na poziom EBITDA Linii Biznesowej dodatkowo wpływ wywarły następujące czynniki:

We wrześniu 2017 roku Energa Obrót SA podjęła decyzję o uznaniu długoterminowych umów na zakup zielonych certyfikatów za nieważne z uwagi na tryb ich zawarcia (bez przeprowadzenia przetargu), w tym umów generujących ogromne straty dla Spółki (rozliczenia oparte o opłatę zastępczą, a nie ceny rynkowe). Decyzja ta pozostaje bez istotnego wpływu na wyniki Linii Biznesowej Sprzedaż w 2017 roku z uwagi na dokonanie umorzenia zdecydowanej większości certyfikatów za 2017 rok przed tą decyzją. Pozytywnego wpływu na wyniki należy oczekiwać w kolejnych latach, jednakże jego wystąpienie oraz skala uzależnione będą od rozstrzygnięć sądowych. Przedmiotowa decyzja skutkowała poprawą przepływów pieniężnych Linii Biznesowej w IV kwartale 2017 roku z racji zaprzestania zakupów certyfikatów w ramach długoterminowych umów.

Zobacz też