Raport roczny 2017

Skonsolidowne sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Dane w mln zł

Nota Rok zakończony 31 grudnia 2017
Rok zakończony 31 grudnia 2016
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(strata) brutto 1 002 205
Korekty o pozycje:
Udział w stracie jednostek wykazywanych metodą praw własności (24) 52
(Zyski)/ straty z tytułu różnic kursowych (17) 11
Amortyzacja 11.3 973 957
Odsetki i dywidendy, netto 268 259
Strata na działalności inwestycyjnej, w tym odpis wartości firmy 30 (25) 611
Zmiany pozycji kapitału obrotowego:
Zmiana stanu należności 30 113 (127)
Zmiana stanu zapasów 120 41
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek 30 33 (104)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (24) (29)
Zmiana stanu rezerw 30 (198) 176
2 221 2 052
Podatek dochodowy zapłacony (39) (270)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 182 1 782
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 15 11
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych (1 280) (1 580)
Wpływy z lokat powyżej 3 m-cy 125 -
Założenie lokat powyżej 3 m-cy (127) -
Sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszu ENERGA Trading 2 320
Sprzedaż jednostki zależnej 43 -
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i we wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 2.2 (217) (443)
Pozostałe (6) 3
Udzielenie pożyczek (10) -
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 455) (1 689)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia 2 313 1 286
Spłata zaciągniętego zadłużenia (346) (575)
Wykup dłużnych papierów wartościowych (272) (578)
Dywidendy wypłacone 23 (79) (203)
Odsetki zapłacone (206) (204)
Otrzymane dotacje 49 -
Pozostałe (7) (13)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 452 (287)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 179 (194)
Środki pieniężne na początek okresu 19 1 464 1 658
Środki pieniężne na koniec okresu 19 3 643 1 464

Zobacz też