Raport roczny 2017

Emisje obligacji

Program emisji obligacji krajowych

W zakresie programu emisji obligacji krajowych ustanowionego we wrześniu 2012 roku, w ramach którego Energa SA przeprowadziła pierwszą emisję obligacji na kwotę 1 000 mln zł, nie zaszły zmiany w zakresie wolumenu emisji. W ramach kontynuowanych w 2017 roku działań spółka zależna Energa-Operator SA nabyła na rynku wtórnym kolejny pakiet obligacji Energi SA w łącznej ilości 27 157 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 271,57 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Energa-Operator SA posiadała pakiet obligacji Energi SA w łącznej ilości 82 969 sztuk obligacji o wartości nominalnej 829,69 mln zł.

Program emisji euroobligacji

W I kwartale 2017 roku spółka zależna Energa Finance AB (publ) przeprowadziła publiczną subskrypcję euroobligacji w ramach zaktualizowanego Programu EMTN (księga popytu została zamknięta w dniu 1 marca 2017 roku). Kwota emisji wyniosła 300 mln EUR, przy cenie emisyjnej 98,892% oraz 10 letnim okresie zapadalności. Kupon odsetkowy będzie płatny w okresach rocznych, począwszy od marca 2018 roku, w wysokości 2,125% co, po uwzględnieniu stopy dyskonta, daje rentowność dla obligatariuszy na poziomie 2,25%. Miejscem notowań wyemitowanych euroobligacji jest giełda w Luksemburgu. Ostateczne rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 7 marca 2017 roku. Energa SA pełni rolę gwaranta emisji. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na cele ogólnokorporacyjne, z wyłączeniem inwestycji w aktywa węglowe.

Program emisji obligacji hybrydowych

4 września 2017 roku Energa SA i Europejski Bank Inwestycyjny zawarły umowy: (i) sub-skrypcyjną, stanowiącą podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji hybrydowych o wartości 250 mln EUR, oraz (ii) projektową, określającą szczegółowe wymogi dotyczące finansowanego zadania inwestycyjnego.

Emisja Obligacji odbyła się 12 września 2017 roku. Wyemitowane Obligacje to podporządkowane, niezabezpieczone, kuponowe papiery wartościowe na okaziciela, które zostały objęte przez EBI w ramach operacji Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, uruchomionego przez EBI wspólnie z Komisją Europejską w celu realizacji tzw. planu Junckera.

Zgodnie z Umową Subskrypcyjną Obligacje zostały wyemitowane w dwóch transzach o łącznej wartości nominalnej wynoszącej:

Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej szacowanej według formuły określonej w warunkach emisji.

Zobacz też