Raport roczny 2017

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Dane w mln zł

Nota Rok zakończony 31 grudnia 2017
Rok zakończony 31 grudnia 2016
Wynik netto za okres 789 147
Składniki, które nigdy nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty (20) 26
Zyski i straty aktuarialne z tytułu programów określonych świadczeń 24.1 (25) 33
Odroczony podatek dochodowy 5 (7)
Składniki, które w przyszłości mogą zostać przeklasyfikowane na zyski lub straty (45) 39
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (6) 4
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 28.6 (48) 43
Odroczony podatek dochodowy 9 (8)
Udział w innych całkowitych dochodach jednostek wykazywanych metodą praw własności - (2)
Inne całkowite dochody netto (65) 63
Całkowite dochody razem 724 210
Przypadające na:
Właścicieli jednostki dominującej 708 214
Udziały niekontrolujące 16 (4)

Zobacz też