Raport roczny 2017

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zasady ustalania i monitorowania celów w Grupie ENERGA

Cele strategiczne Grupy ENERGA

Cele strategiczne Grupy ENERGA

Cele liderów Segmentów

Cele liderów Segmentów

Cele zarządów spółek

Cele zarządów spółek

Cele departamentów Energa SA

Cele departamentów Energa SA

Cele dyrektorów departamentów

Cele dyrektorów departamentów

Cele strategiczne zostały wyznaczone dla spółek będącymi Podmiotami Wiodącymi Linii Biznesowych oraz dyrektorom departamentów spółki Energa SA w procesie uzgodnień i w myśl zasady „od góry do dołu”, według której podstawą do wyznaczania wszystkich celów kadry kierowniczej objętej systemem są cele strategiczne Grupy. Cele dla liderów podmiotów wiodących oraz dyrektorów departamentów w Enerdze SA zostały opracowane na podstawie Strategii Grupy Energa, długoterminowych planów finansowych oraz budżetów na dany rok obrotowy spółki Energa SA. Cele stanowią podstawę dla premiowego wynagradzania kadry kierowniczej Grupy Energa.

Standaryzacja procesów personalnych w Grupie ENERGA

W 2017 roku w Grupie Energa kontynuowano działania związane ze standaryzacją procesów personalnych na poziomie Grupy.

Świadczenia na rzecz pracowników

W Grupie Energa w 2017 roku realizowany był rozbudowany system świadczeń na rzecz pracowników, z którego podstawowe elementy to:

 1. „Taryfa pracownicza” na energię elektryczną, po przepracowaniu jednego roku w energetyce,

 2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych uprawniający do dokonywania odpisów w wymiarze trzykrotnego odpisu podstawowego określonego w Ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),

 3. Bony okolicznościowe wydawane pracownikom na Święta Wielkiej Nocy, Dzień Energetyka i Święta Bożego Narodzenia,

 4. Pracownicze Programy Emerytalne, funkcjonujące w spółkach Grupy i finansowane przez pracodawców w wys. 7% wynagrodzenia pracowników,

 5. Program Dodatkowej Opieki Medycznej. Wszyscy pracownicy mają prawo do dodatkowych świadczeń medycznych w ramach Pakietu Gwarantowanego, finansowanego przez pracodawcę.

 6. Szkolenia realizowane przez wszystkich pracodawców Grupy Energa; formy rozwoju pracowników mają na celu przygotowanie do wykonywania zadań na stanowisku pracy, poprawę efektywności, zwiększenie wiedzy, motywacji oraz zaangażowania w pracę,

 7. Porozumienie w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych z 18 września 2017 roku.

W spółkach Grupy Energa objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy z dnia 13 maja 1993 roku, pomimo odstąpienia z dniem 31 grudnia 2014 roku spółek Grupy, od stosowania tego Układu, funkcjonują, jako prawa nabyte, dodatkowe elementy wynagradzania m.in.:

 1. Premia roczna stanowiąca 8,5% rocznego funduszu wynagrodzeń z roku ubiegłego, wypłacana proporcjonalnie do okresu zatrudnienia,

 2. Dodatek do wynagrodzenia zasadniczego uzależniony od stażu pracy,

 3. Ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy,

 4. „Taryfa pracownicza” na energię elektryczną, po przepracowaniu jednego roku w energetyce,

 5. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych,

 6. Nagroda jubileuszowa.

Zmiany warunków płacy

W Spółce Enerdze Wytwarzanie SA w dniu 10 października 2017 roku zawarto z Organizacjami Związkowymi będącymi stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Porozumienie mające na celu wprowadzenie zmian do ZUZP. Protokołem dodatkowym do ZUZP wprowadzono od dnia 1 października 2017 roku do stosowania nowy taryfikator stanowiskowy oraz nową tabelę płac zasadniczych. Regulacje te miały na celu dostosowaniem taryfikatora stanowisk pracy obowiązującego w spółce, do rzeczywistego stanu występującego u Pracodawcy oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji w zakresie wynagradzania na porównywalnych stanowiskach pracy z uwzględnieniem zasady prawa do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę jednakowego rodzaju wyrażoną w art. 183cKP.

Zwolnienia grupowe

W 2017 roku w spółkach Grupy nie przeprowadzano zwolnień grupowych.

Spory zbiorowe

W spółkach Grupy Energa na koniec 2017 roku działalność związkową prowadziło trzydzieści jeden organizacji związkowych. Do związków zawodowych na dzień 31 grudnia 2017 roku należało ponad 5100 pracowników Grupy. W roku 2017 organizacje związkowe skierowały do poszczególnych pracodawców szereg wystąpień, zawierających m.in. żądania:

 1. wzrostu wynagrodzeń u pracodawców Grupy,

 2. wypłaty nagród lub premii.

 3. zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych pracowników Grupy Energa.


W 2017 roku prowadzono w Grupie Energa 3 spory zbiorowe. Dwa zakończyły się zawarciem porozumienia, trzeci przechodzi w etap mediacji.

Zobacz też