Raport roczny 2017

Linia Biznesowa Wytwarzanie

Misja

Wytwarzanie

Linia Biznesowa Wytwarzanie działa w oparciu o cztery Obszary Wytwarzania: Elektrownia w Ostrołęce, Woda, Wiatr i Pozostałe (w tym kogeneracja - CHP). Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach Grupy wynosiła na koniec 2017 roku ok. 1,3 GW. Podmiotem Wiodącym Linii Biznesowej jest spółka Energa Wytwarzanie SA.

Obszary Wytwarzania w Linii Biznesowej Wytwarzanie

Lokalizacja głównych aktywów wytwórczych Grupy

Mapa wytwarzanie

Energia elektryczna była produkowana w elektrowniach opartych o źródła takie jak: węgiel kamienny, woda, wiatr, biomasa i fotowoltaika.

1,3 GW

Całkowita zainstalowana moc
wytwórcza

0,5 GW

W tym w odnawialnych źródłach energii

4,3 TWh

Wytworzona w 2017 roku energia elektryczna brutto

1,5 TWh

W tym pochodzące z odnawialnych źródeł energii

Grupa Energa zawdzięcza wiodącą pozycję pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w energii wytworzonej ogółem głównie produkcji energii w hydroelektrowniach i elektrowniach wiatrowych. Zielona energia powstaje w 45-ciu elektrowniach wodnych, 5-ciu farmach wiatrowych, a także w instalacjach spalających biomasę (w spółce Energa Kogeneracja) oraz w instalacjach fotowoltaicznych.

Na koniec 2017 roku w Grupie zainstalowanych było 0,5 GW w odnawialnych źródłach energii, z których Grupa wyprodukowała w ciągu całego 2017 roku 1,5 TWh energii elektrycznej brutto.

W ciągu 2017 roku Grupa wytworzyła 4,3 TWh energii elektrycznej brutto.

Źródła energii generowanej w elektrowniach Grupy ENERGA:

Zobacz też