Raport roczny 2017

Zarządzanie ryzykiem w Grupie Energa

Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem w Grupie ENERGA

Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem (ZSZR) funkcjonuje w kluczowych podmiotach Grupy Energa od 2011 roku i jest centralnie nadzorowany przez Energę SA.

Celem zarządzania ryzykiem w Grupie ENERGA jest pozyskanie kompleksowej wiedzy na temat szans i zagrożeń wynikających z poszczególnych obszarów działalności Grupy oraz jej otoczenia, świadome reagowanie na zidentyfikowane ryzyka, a tym samym usprawnienie procesu planowania oraz decyzyjności, a także wsparcie realizacji celów strategicznych i operacyjnych Grupy.

ZSZR jest realizowany w oparciu o jednolity w całej Grupie proces zarządzania ryzykiem, bazujący na międzynarodowych standardach (ISO, COSO, FERMA) oraz obejmujący wszystkie poziomy organizacji i linie biznesowe. Proces zarządzania ryzykiem składa się z etapów, które determinują się nawzajem i realizowane są w sposób ciągły. Przebiega on od poziomu komórek organizacyjnych do najwyższego kierownictwa, od poziomu podmiotów Grupy do Energa SA jako Podmiotu Dominującego.

Proces zarządzania ryzykiem obowiązujący w Grupie Energa

Proces zarządzania ryzykiem

Podstawowym dokumentem, w oparciu o który w Grupie Energa realizowany jest proces zarządzania ryzykiem, jest Polityka Zarządzania Ryzykiem wraz z metodyką zarządzania ryzykiem, określająca m.in. jednolite podejście, zasady zarządzania ryzykiem oraz role w procesie zarządzania ryzykiem.

Zobacz też