Raport roczny 2017

Raport ze stosowania ładu korporacyjnego

W 2017 roku Spółka i jej organy podlegały zasadom ładu korporacyjnego, które zostały opisane w zbiorze przyjętym Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 13 października 2015 roku, jako „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (Dobre Praktyki, DPSN), które zostały opublikowane na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i na stronie Spółki w zakładce „Relacje inwestorskie”.

W dniu 7 czerwca 2017 roku Energa SA opublikowała za pomocą systemu EBI informację o niestosowaniu przez Spółkę niektórych zasad DPSN, tj.:

  1. Zasady III.Z.3. – Spółka nie spełnia wymogu standardu 1110-1 wyłącznie w zakresie niezależności organizacyjnej dotyczącej powołania i odwołania Zarządzającego Audytem Wewnętrznym (ZAW) oraz zatwierdzania i zmian wynagrodzenia ZAW. Standard, o którym mowa powyżej, został określony w Międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (ang. The Institute of Internal Auditors). Ponadto ZAW nie podlega funkcjonalnie Radzie Nadzorczej.

  2. Zasady V.Z.6 - Spółka wdrożyła Kodeks Etyki, który reguluje szereg zasad określających zachowania, których chce przestrzegać w relacjach z otoczeniem zewnętrznym i wewnątrz Grupy Energa. Spółka stoi na stanowisku, że kwestia identyfikacji, zapobiegania i rozwiązywania konfliktów interesów również powinna zostać opisana w regulacjach wewnętrznych. w związku z tym Spółka dołoży starań, aby takie zapisy zostały uwzględnione w dokumentach korporacyjnych.

Ze względu na brak decyzji o publikowaniu prognoz, w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 19 lutego 2009 roku, nie miała zastosowania również Zasada szczegółowa I.Z.1.10

Do pobrania: oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Zobacz też