Raport roczny 2017

Kluczowe dane operacyjne

Linia Biznesowa Dystrybucja

W 2017 roku wolumen dostarczonej energii elektrycznej był wyższy w stosunku do roku poprzedniego średnio o 2%.

Dystrybucja energii elektrycznej (TWh)

Wzrost wolumenu nastąpił przede wszystkim w wysokomarżowej grupie C oraz grupie B, natomiast w grupie A (niskomarżowa) utraciliśmy istotnego klienta (który przeszedł na własne źródło zasilania i sieć PSE). W efekcie wzrost przeciętnej stawki dystrybucyjnej wyniósł około 5% r/r.

Dystrybucja energii elektrycznej wg grup taryfowych (TWh)

Wzrost wskaźników

Wzrost wskaźników niezawodności wynikający z niekorzystnych warunków pogodowych o wysokiej sile niszczenia.

Grupa Energa na koniec 2017 roku osiągnęła poziom wskaźnika SAIDI (planowane i nieplanowane z katastrofalnymi) wyższy od roku poprzedniego o 55%. Wartość wskaźnika SAIFI wzrosła od roku poprzedniego o 7%. Tak istotne pogorszenie wskaźników było efektem awarii masowych, w szczególności katastrofalnych nawałnic, które miały miejsce w sierpniu 2017 roku oraz orkanów Ksawery i Grzegorz.

Poziom wskaźnika SAIDI (liczba minut na odbiorcę)

Poziom wskaźnika SAIFI (zakłócenia na odbiorcę)

3,0 mln

liczba klientów Energa-Operator
na koniec 2017 roku

W 2017 roku liczba klientów Energa-Operator wzrosła o 1% w stosunku do 2016 roku.

Do pobrania: Liczba klientów ENERGA-OPERATOR SA w latach 2014-2017 (wg grup taryfowych)

Linia Biznesowa Wytwarzanie

Wzrost przychodów ze sprzedaży

Produkcja energii elektrycznej brutto (TWh)

Do pobrania: Produkcja energii elektrycznej brutto w Grupie Energa w latach 2014-2017

Aktywa wytwórcze w Grupie ENERGA w 2017 roku wyprodukowały o ok. 335 GWh (tj. o 8%) więcej energii elektrycznej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na poziom produkcji największy wpływ miał:

  • wzrost produkcji energii w posiadanych źródła wodnych o 221 GWh w efekcie lepszych warunków hydrologicznych;

  • wzrost produkcji w źródła wiatrowych o 101 GWh spowodowany lepszymi warunkami pogodowymi (większą wietrznością) oraz wysoką dyspozycyjnością źródeł wytwórczych.

Zbliżony do ubiegłorocznego był poziom produkcji w elektrowni w Ostrołęce (mniej o 4 GWh), spowodowany m.in. stabilną pracą w wymuszeniu na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego w Polsce.

W 2017 roku nastąpił nieznaczny wzrost produkcji ciepła o ok. 31 TJ (tj. o 1%) na co wpływ miała m.in. temperatura powietrza wpływająca na zapotrzebowanie na ciepło przez odbiorców lokalnych Grupy.

Do pobrania: Produkcja ciepła w latach 2014-2017

Do pobrania: Wolumen i koszt zużycia kluczowych paliw w latach 2014-2017

Linia Biznesowa Sprzedaż

Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2017 roku była o 5 proc. wyższa i wyniosła 20,6 TWh.

Sprzedaż detaliczna energii (TWh)

Do pobrania: Sprzedaż energii elektrycznej przez Segment Sprzedaży w latach 2014-2017

W 2017 roku łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej przez Linię Biznesową Sprzedaż uległ zmniejszeniu o 3% (tj. o 0,8 TWh) w porównaniu do 2016 roku. Jest to efektem spadku wolumenu sprzedaży na rynku hurtowym o 36% (tj. o 1,8 TWh), podczas gdy wolumen sprzedaży detalicznej wzrósł o 5 % (tj. o 1,0 TWh) w stosunku do roku ubiegłego.

Zobacz też