Raport roczny 2017

Audytor

Podmiotem uprawnionym, badającym Sprawozdanie finansowe Energa SA oraz Grupy Kapitałowej Energa jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („KPMG”).

Umowa pomiędzy spółką Energa SA a KPMG została zawarta w dniu 12 kwietnia 2017 roku i dotyczy badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy za rok 2017 oraz przeglądu sprawozdania za 1 półrocze 2017 roku.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za usługi świadczone na rzecz Grupy (w tys. zł)
w tys. zł Rok zakończony 31 grudnia 2016
Rok zakończony 31 grudnia 2017
Badanie rocznego sprawozdania 377 660
Inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego 152 223
Usługi doradztwa podatkowego 55 -
Inne usługi 135 18
Razem 719 901

Zobacz też