Raport roczny 2017

Perspektywy rozwoju i realizacji strategii w 2017r

Nadrzędnym celem ENERGA jest wzrost wartości firmy gwarantujący zwrot z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy. Poprzez duży udział działalności regulowanej w strukturze biznesowej Grupa utrzymuje status przedsiębiorstwa o niskim profilu ryzyka. W efekcie jest relatywnie odporna na niekorzystne zmiany zachodzące na rynku energii elektrycznej. Ponadto Grupa realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Perspektywy rozwoju w poszczególnych Liniach Biznesowych

Linia Biznesowa Dystrybucja

Grupa Energa konsekwentnie dąży do objęcia pozycji lidera wśród operatorów systemów dystrybucyjnych poprzez zwiększenie efektywności i niezawodności sieci w połączeniu z najwyższą jakością obsługi klienta. W 2018 roku w Linii Biznesowej Dystrybucja, zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycji Strategicznych, planowany jest wzrost nakładów inwestycyjnych do poziomu 1,3 mld zł.

Kluczowe kierunki inwestowania w 2018 roku związane są z:

Grupa Energa w 2018 roku będzie wspierała i stymulowała rozwój elektromobilności na obszarze swojego działania. Jest to nowy segment rynku energii z perspektywą dynamicznego wzrostu, wymagający, ze względu na swoją specyfikę, stworzenia niezależnych możliwości dystrybucji energii. W celu zapewnienia stabilnego rozwoju nowego segmentu rynku, Linia Biznesowa Dystrybucja podejmie działania w dwóch obszarach: współpracy z samorządami lokalnymi oraz inwestycji w sieci SN i nN pod kątem umożliwienia przyłączenia stacji ładowania.

Rok 2018 będzie kolejnym rokiem obowiązywania „Strategii Regulacji Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na lata 2016-2020”. Zasady te wprowadziły daleko idące zmiany m.in. w zakresie kalkulacji zwrotu z zaangażowanego kapitału, wysokości kosztów operacyjnych uwzględnianych w taryfie oraz regulacji jakościowej.

W 2018 roku opracowana zostanie wspólnie z PSE S.A „Koncepcja pracy sieci przesyłowej NN i dystrybucyjnej 110kV jako sieci zamkniętej na terenie działania Energi-Operatora SA do roku 2030”. Opracowanie to pozwoli na zaplanowanie optymalnego rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej dla zakładanych scenariuszy wzrostu zapotrzebowania mocy oraz planowanych przyłączeń podmiotów do sieci elektroenergetycznej i będzie podstawą do opracowania w 2019 roku nowego Planu Rozwoju Spółki na lata 2020-2025.

Aspiracją Linii Biznesowej Dystrybucja jest bycie liderem wdrażania innowacyjnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i procesowych.

Linia Biznesowa Wytwarzanie

W Linii Biznesowej Wytwarzanie, zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycji Strategicznych, nakłady inwestycyjne planowane do poniesienia w 2018 roku przekraczają kwotę 0,4 mld zł, przy czym ich poziom jest częściowo uzależniony od terminów i rozstrzygnięć aukcji energii z OZE. Ponoszenie pozostałych nakładów wynika z konieczności modernizacji istniejącego majątku oraz prowadzonych działań rozwojowych.

Zgodnie z obowiązującą Strategią Grupy Energa, kluczowymi inwestycjami w obszarze wytwarzania są:

W grudniu 2016 roku ogłoszono zamówienie w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór wykonawcy elektrowni Ostrołęka C, które było kontynuowane w 2017 roku. W toku prowadzonych działań, do dnia 28 grudnia 2017 roku, zostały złożone trzy oferty na budowę elektrowni Ostrołęka C. Na mocy umowy inwestycyjnej podpisanej 8 grudnia 2016 roku współinwestorem w/w projektu została spółka Enea SA, która w 2017 roku zwiększyła swój udział w tym projekcie, natomiast w 2018 roku planowane jest osiągnięcie przez nią docelowego poziomu 50% akcji spółki celowej Elektrownia Ostrołęka SA.

W zakresie projektu elektrowni wodnej Wisła, w grudniu 2017 r. trzy Ministerstwa – Środowiska, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Energii podpisały porozumienie w sprawie budowy stopnia wodnego Siarzewo. Kolejnym kamieniem milowym dla tego przedsięwzięcia było wydanie w dniu 29 grudnia 2017 roku pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji tegoż przedsięwzięcia. Ze względu na wieloletnie doświadczenia związane z zarządzaniem hydroelektrownią we Włocławku, Grupa Energa będzie pełnić w procesie inwestycyjnym funkcję ekspercką oraz jest zainteresowana udziałem w budowie i eksploatacji elektrowni wodnej na stopniu wodnym Siarzewo.Linia Biznesowa Sprzedaż

Spółka Energa-Obrót jako przedsiębiorstwo obrotu i Podmiot Wiodący Linii Biznesowej Sprzedaży w Grupie Energa, funkcjonuje na dynamicznie rozwijającym się rynku energii elektrycznej, eksplorowanym przez coraz większą liczbę podmiotów, co pośrednio wynika ze stałego wzrostu krajowego zużycia energii elektrycznej oraz wzrostu produktu krajowego brutto.

W odpowiedzi na zmieniające się otoczenie rynkowe, dynamicznie pojawiającą się konkurencję oraz potencjalne rozdrobnienie rynku powstała „Strategia Grupy Energa na lata 2016–2025”, w ramach której określono również zadania dedykowane do realizacji dla Linii Biznesowej Sprzedaż ujęte w Programie nr 5 pn. „Wdrożenie nowego modelu biznesowego zorientowanego na klientów i rozwój nowych obszarów działalności”, wyznaczając Energę-Obrót SA na Lidera Programu.

Linia Biznesowa Sprzedaż w Grupie Energa, konsekwentnie realizuje działania zmierzające do podniesienia zysku, jak również do zwiększenia portfela klientów.

Do najważniejszych wewnętrznych inicjatyw, poza opisanym powyżej wdrożeniem Modelu Biznesowego Integratora, należą:Czynniki istotne dla rozwoju Grupy Energa w perspektywie co najmniej 2018 roku:

Czynniki istotne dla rozwoju Grupy Energa

Zobacz też