Raport roczny 2017

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Dane w mln zł

Nota Stan na 31 grudnia 2017
Stan na 31 grudnia 2016
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 13 13 371 13 053
Aktywa niematerialne 14 338 383
Wartość firmy 15 15 26
Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 16 728 390
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 12.3 325 396
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 28.1 46 166
Pozostałe aktywa długoterminowe 20.1 107 101
14 930 14 515
Aktywa obrotowe
Zapasy 17 352 472
Należności z tytułu podatku dochodowego 31 111
Należności z tytułu dostaw i usług 28.5.1 1 843 1 947
Inwestycje w portfel aktywów finansowych 28.3.1 - 2
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 28.1 83 15
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 3 641 1 471
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 20.2 176 198
6 126 4 216
 
SUMA AKTYWÓW 21 056 18 731

Zobacz też