Raport roczny 2017

Otoczenie regulacyjne

Zagadnienia regulacyjne prowadzone i skończone w 2017 roku

Zestawienie aktów prawnych mających wpływ na Grupę
Akt prawny Cel zmian prawnych Szanse Zagrożenia
Ustawia z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne Wdrożenie wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie zasad gospodarki wodnej.
 • Dążenie do (i) utrzymania obecnych zwolnień z obejmowania nowymi opłatami instalacji energetycznych lub (ii) ich znacznego obniżenia na podstawie rzetelnych uzgodnień nowych stawek podczas konsultacji i uzgodnień (iii) brak opłat lub stawki powinny mieć status ustawy a nie rozporządzenia.
 • Racjonalizacja i pobudzenie inwestycji w obszarze gospodarki wodnej w Polsce, wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej do polskiego systemu prawa.
 • Ewentualne trudności techniczno-organizacyjne z implementacją ustawy (urządzenia pomiarowe, wypracowanie kontaktów z nową administracją wodną tj. Wody Polskie).
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy* Zagwarantowanie wsparcia realizacji inwestycji stabilizujących i zapewniających bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
 • Zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego Polski.
 • Efekt zachęty do budowy nowych i modernizowania istniejących instalacji wytwórczych. Modernizacja i budowa nowych źródeł wytwórczych energii elektrycznej w celu stabilizacji KSE i wykorzystania polskich zasobów surowców energetycznych.
 • Zapewnienie możliwości realizacji, na zasadach konkurencji rynkowej, realizacji budowy nowej elektrowni Ostrołęka C.
 • Ryzyko wystąpienia konieczności ponownej notyfikacji ustawy do KE, w wyniku wejścia w życie tzw. Winter Package i konieczności wdrożenia w niej nowych wymogów prawa UE.
 • Brak gwarancji zachowania praw nabytych przez beneficjentów aukcji mocy z lat 2018-2019
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych* Stworzenie ram prawnych do wdrożenia założeń rządowych programów rozwoju elektromobilności i infrastruktury paliw alternatywnych.
 • Możliwość dynamicznego rozwoju biznesu elektromobilności (transport indywidualny, zbiorowy, infrastruktura dostępowa) w którym Grupa Energa ma znaczne doświadczenia.
 • Konkurencja z podmiotami posiadającymi zaplecze na wysokim poziomie technologicznym i kapitałowym. Wolne tempo wdrożenia zmian prawnych.
*Ustawy, których proces legislacyjny formalnie zakończył się na początku 2018 r. (podpis prezydenta i publikacja w Dzienniku Ustaw), jednak nie nastąpiły zmiany w treści tychże Ustaw.

Zagadnienia regulacyjne prowadzone w 2017 i trwające w 2018 roku

Zestawienie aktów prawnych mających wpływ na Grupę
Akt prawny Cel zmian prawnych Szanse Zagrożenia
Pakiet regulacji UE na rzecz czystej energii dla wszystkich Europejczyków (Clean Energy for All Europeans legislative proposals) tzw. Winter Package. COM/2016/0860 final Utrzymanie konkurencyjności UE w erze transformacji rynków energetycznych w kierunku czystej energii, tzw. Pakiet Zimowy. Plany redukcji subsydiów dla węgla oraz zwiększania celu efektywności energetycznej do poziomu 30% oraz zmniejszenia emisji CO2 o 40% przed 2030 r. Nowe regulacje wymagają zatwierdzenia przez Radę UE oraz Parlament Europejski. Pakiet Zimowy zawiera również rozwiązania wspierające rozwój zdecentralizowanego wytwarzania energii elektrycznej oraz jej magazynowania w celu rozwoju tzw. energetyki obywatelskiej. Istotną zmianą dla rynków energetycznych w UE jest zniesienie tzw. „priority dispatch”, oznaczającego pierwszeństwo OZE w dostępie do sieci przed źródłami konwencjonalnymi. Zmiana wejdzie w życie po 2020 roku.
 • Wdrożenie spójnych regulacji poprawiających bezpieczeństwo energetyczne UE.
 • Powstanie Funduszu Modernizacyjnego umożliwi finansowanie projektówz obszaru energetyki odnawialnej (takich jak Kaskada Dolnej Wisły).
 • Ryzyko wystąpienia konieczności ponownej notyfikacji ustawy do KE, w wyniku wejścia w życie tzw. Winter Package i konieczności wdrożenia w niej nowych wymogów prawa UE.
 • Brak gwarancji zachowania praw nabytych przez beneficjentów aukcji mocy z lat 2018-2019
Prace nad nowelizacją ustawy Prawo Energetyczne Zmiana zasad finansowania oświetlenia ulicznego w Polsce.
 • Wdrożenie spójnych zasad finansowania oświetlenia ulicznego. Określenie zasad dot. rozwoju majątku oświetleniowego.
 • Brak zmian spowoduje kontynuację różnorodnych zasad współpracy w różnych częściach obszaru Polski. Ryzyko komunalizacji
Rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw Zapewnienie dobrego otoczenia regulacyjnego i biznesowego w zakresie: opodatkowania Elektrowni Wiatrowych podatkiem od nieruchomości oraz możliwości rozwoju OZE z założeniem większej rentowności.
 • Doprecyzowanie niejednoznacznych zapisów (niejednolite orzecznictwo WSA) dot. przedmiotu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Rozwój OZE z możliwością oparcia inwestycji na mechanizmach finansowych zapewniających rentowność projektów.
 • Przedłużanie się procedowania ustawy. Ewentualna kolizja z ustawodawstwem UE m. in. Pakietu Zimowego.
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw Projekt dotyczy dokonania niezbędnych zmian krajowego porządku prawnego w związku z wejściem w życie europejskich regulacji dotyczących rynku kapitałowego i umożliwi stosowanie unijnych przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (dyrektywa MiFID2 oraz rozporządzenie MiFIR). Nowe rozwiązania mają zapewnić wzrost konkurencyjności i efektywności rynków finansowych w Polsce i Unii Europejskiej oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich uczestników.
 • Możliwość rozwoju sprzedaży nowych produktów.
 • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez szybką implementację prawodawstwa UE.
 • Przedłużanie się procedowania ustawy.

Zobacz też