Raport roczny 2017

Dywidenda

Dywidenda z zysku za 2016 rok

W dniu 26 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2016, przeznaczając 78 672 751,66 zł (tj. 0,19 zł na akcję) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (raport bieżący nr 28/2017)

Polityka dywidendowa

W związku z przyjęciem Strategii Grupy ENERGA na lata 2016-2025 modyfikacji uległa polityka dywidendowa spółki przedstawiona w Prospekcie emisyjnym Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 15 listopada 2013 roku. Polityka dywidendowa będzie dostosowana do potrzeb finansowych procesu inwestycyjnego, w którym zakończenie ponoszenia najbardziej znaczących wydatków przewiduje się w 2023 roku.

414 mln zł(1 zł na akcję)

Dywidenda z zysku za 2013 rok
wypłacona 10 czerwca 2014 roku

6 %

Stopa dywidendy

56 %

Wskaźnik wypłaty dywidendy

596 mln zł(1,44 zł na akcję)

Dywidenda z zysku za 2014 rok
wypłacona 21 maja 2015 roku

7 %

Stopa dywidendy

59 %

Wskaźnik wypłaty dywidendy

203 mln zł(0,49 zł na akcję)

Dywidenda z zysku za 2015 rok
wypłacona 18 lipca 2016 roku

2 %

Stopa dywidendy

24 %

Wskaźnik wypłaty dywidendy

78 mln zł(0,19 zł na akcję)

Dywidenda z zysku za 2016 rok
wypłacona 9 października 2017 roku

2 %

Stopa dywidendy

54 %

Wskaźnik wypłaty dywidendy

Stopa dywidendy (ang. dividend yield) wyliczona jako iloraz dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz średniej ceny akcji w danym roku. Wskaźnik wypłaty dywidendy (ang. payout ratio) określa stosunek wypłaconej dywidendy do skonsolidowanego zysku netto Grupy Energa.

Zobacz też