Raport roczny 2017

Sytuacja makroekonomiczna

Podstawowym rynkiem działalności podmiotów wchodzących w skład Grupy Energa jest rynek krajowy. Stąd też wahania koniunktury, wyrażane za pomocą tempa zmian PKB, inflacji czy też stopy bezrobocia, przekładają się na ceny energii elektrycznej, ciepła i gazu oraz kształtowanie popytu na produkty dostarczane klientom.

Rok 2017

Według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) produkt krajowy brutto (PKB) w 2017 r. zwiększył się realnie o 4,6% w skali roku (wobec wzrostu o 2,9% w 2016 r.).

Roczna dynamika PKB, popytu krajowego, spożycia indywidualnego oraz nakładów inwestycyjnych

  • Popyt krajowy
  • Spożycie w sektorze gospodarstw domowych
  • Nakłady brutto na środki trwałe
  • PKB
Źródło: Dane GUS oraz prognozy Banku Zachodniego WBK (styczeń 2018)

Motorem polskiej gospodarki pozostaje popyt krajowy, a w szczególności spożycie indywidualne, które w skali roku zwiększyło się o 4,8%. Rosnące dochody gospodarstw domowych, rekordowo niska stopa bezrobocia w kraju, poprawiające się nastroje konsumentów, jak również stopy Motorem polskiej gospodarki pozostaje popyt krajowy, a w szczególności spożycie indywidualne, które w skali roku zwiększyło się o 4,8%. Rosnące dochody gospodarstw domowych, rekordowo niska stopa bezrobocia w kraju, poprawiające się nastroje konsumentów, jak również stopy procentowe na niskim poziomie, sprzyjały zwiększaniu wydatków konsumpcyjnych. W odróżnieniu od roku poprzedniego – wsparciem dla gospodarki był także popyt inwestycyjny oraz eksport netto.

Kluczowe dane w 2017 roku

2%

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

6,6%

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 roku

4,5%

Stopa wzrostu przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

5,9%

Stopa wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw

Dobra koniunktura globalna stanowi niewątpliwe wsparcie dla polskiego eksportu, będąc dobrym prognostykiem na przyszłość. Dynamiczny wzrost gospodarki, napędzany przez rosnący popyt krajowy i zagraniczny przekładał się także na sytuację na rynku pracy. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2017 r. zwiększyło się o 4,5% w stosunku do notowanego przed rokiem.

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu w 2017 roku wzrósł o 2,9% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wyższe niż przed rokiem były ceny we wszystkich sekcjach, w tym największy wzrost notowano w górnictwie i wydobywaniu (o 19,4%). W przypadku obszaru wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę wzrost cen był na poziomie 0,2%.

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. wyniósł 2,0% w stosunku do roku 2016, gdzie notowana była deflacja na poziomie 0,6%. Według analityków, w kierunku wzrostu inflacji działały zwyżkujące ceny energii i surowców energetycznych. Źródłem zmienności inflacji (szczególnie w pierwszej połowie roku) były też ceny paliw. W opinii Rady Polityki Pieniężnej, w nadchodzących kwartałach, utrzyma się korzystna koniunktura w polskiej gospodarce, a inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego (2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o ±1 pkt %), stąd na ostatnim posiedzeniu Rada pozostawiła stopy procentowe bez zmian, utrzymując stopę referencyjną na poziomie 1,5%.

Zobacz też