Raport roczny 2017

Innowacje

Najważniejsze realizowane projekty z obszaru działalności innowacyjnej Grupy Energa to:

NEDO

Upgrid

Energa Living Lab

Budowa Lokalnego Obszaru Bilansowania

Wdrożenie systemu telemetrii i telemechaniki sieci cieplnych

Projekt NEDO

Projekt NEDO – celem projektu jest zdobycie wiedzy i doświadczenia nt. możliwości wykorzystania technologii magazynowania energii w celu zwiększenia elastyczności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), ich wpływu na wzrost niezawodności pracy KSE oraz zidentyfikowanie, które warianty pracy magazynów energii przy obecnych i przyszłych uregulowaniach prawnych i ekonomicznych mają szanse zaistnieć w Polsce. Finalnym produktem projektu jest budowa bateryjnego magazynu energii na Farmie Wiatrowej Bystra. Budowa magazynu energii jest częścią projektu Smart Grid Demonstration Project in Poland realizowanego przez japońską organizację rządową NEDO. Spółka z grupy Energa odpowiada za wybudowanie infrastruktury niezbędnej dla posadowienia elementów magazynu, integracje magazynu z KSE oraz eksploatację magazynu w okresie demonstracyjnym. Planowana data zakończenia to 31 grudnia 2020 roku.

Projekt Upgrid

Projekt Upgrid, czyli miejska sieć przyszłości – projekt realizowany z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. Celem projektu jest zbadanie wybranych technologii w zakresie możliwości poprawy niezawodności i optymalizacji pracy sieci SN i nN na wybranym obszarze sieci, z szczególnym naciskiem na rozwój nowych rozwiązań informatycznych oraz wykorzystanie danych z systemów informatycznych, w szczególności z systemu AMI.

Energa Living Lab

Energa Living Lab – celem tego projektu, realizowanego przez spółkę Enspirion, jest demonstracja skuteczności i popularyzacja narzędzi zarządzania popytem w formule testów w żywym laboratorium utworzonym przy udziale 300 gospodarstw domowych z terenu Gdyni. Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Instrumentu LIFE+. W roku 2017 kontynuowano test w gospodarstwach domowych, opracowano aplikacje do grywalizacji i podglądu bieżącego zużycia energii elektrycznej oraz opracowano symulator taryfowy.

Budowa lokalnego
obszaru bilansowania

Budowa Lokalnego Obszaru Bilansowania jako elementu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i efektywności energetycznej pracy systemu dystrybucyjnego – celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii Lokalnego Obszaru Bilansowania, która w wydzielonym obszarze systemu elektroenergetycznego pozwala na zintegrowane zarządzanie jego zasobami energetycznymi. Implementacja opracowanego w ramach projektu rozwiązania pozwoli na zwiększenie zdolności przyłączania do sieci rozproszonej generacji opartej na OZE, poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej, obniżenia kosztów funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz poprawy niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii, prowadząc w rezultacie do osiągnięcia efektu ekologicznego w postaci redukcji krajowej emisji CO2. W roku 2017 prowadzono prace mające na celu przygotowanie urządzeń do instalacji oprogramowania do sterowania magazynem energii.

Wdrożenie systemu telemetrii i telemechaniki sieci cieplnych

Wdrożenie systemu telemetrii i telemechaniki sieci cieplnych – istotą projektu była poprawa efektywności infrastruktury ciepłowniczej Miasta Kalisza oraz zwiększenie jej wydajności i funkcjonalności. Projekt zakończył się w 2017 roku.

Perspektywy dla badań i rozwoju

Do głównych obszarów determinujących rozwój Grupy Kapitałowej ENERGA należą także działania badawczo-rozwojowe koncentrujące się na następujących obszarach:

Współpraca z partnerami

Zobacz też