Raport roczny 2017

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych

Dane w mln zł

Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej
Udziały niekontrolujące Razem kapitał własny
Nota Kapitał podstawowy Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Kapitał rezerwowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Zyski zatrzymane Razem
Nota 21.1 21.4 21.5 21.6, 28.7 21.7 21.8
Na dzień 1 stycznia 2017 4 522 4 1 018 728 41 2 464 8 777 40 8 817
Zyski i straty aktuarialne z tytułu programów określonych świadczeń 24.1 - - - - - (20) (20) - (20)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - (6) - - - - (6) - (6)
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 28.6 - - - - (39) - (39) - (39)
Zysk netto za okres - - - - - 773 773 16 789
Suma całkowitych dochodów za okres - (6) - - (39) 753 708 16 724
Podział zysków/pokrycie straty lat ubiegłych - - - 705 - (705) - - -
Wypłata dywidendy 23 - - - - - (79) (79) - (79)
Zmiany w posiadanych udziałach - - - - 3 3 - 3
Na dzień 31 grudnia 2017 4 522 (2) 1 018 1 433 2 2 436 9 409 56 9 465
Na dzień 1 stycznia 2016 4 522 - 447 661 6 3 134 8 770 44 8 814
Zyski i straty aktuarialne z tytułu programów określonych świadczeń 24.1 - - - - - 26 26 - 26
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 4 - - - - 4 - 4
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 28.6 - - - - 35 - 35 - 35
Udział w innych całkowitych dochodach jednostek wykazywanych metodą praw własności - - - - - -2 -2 - -2
Zysk netto za okres - - - - - 151 151 -4 147
Suma całkowitych dochodów za okres - 4 - - 35 175 214 -4 210
Podział zysków/pokrycie straty lat ubiegłych - - 571 67 - -638 - - -
Wypłata dywidendy 23 - - - - - -203 -203 - -203
Zmiany w posiadanych udziałach - - - - -4 -4 - -4
Na dzień 31 grudnia 2016 4 522 4 1 018 728 41 2 464 8 777 40 8 817

Zobacz też