Raport roczny 2017

Linia Biznesowa Dystrybucja

Dystrybucja

Dystrybucja

Podstawowa dla rentowności operacyjnej Grupy Linia Biznesowa działalności polegającej na dystrybucji energii elektrycznej, która jest w Polsce działalnością regulowaną, prowadzoną w oparciu o taryfy zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Grupa Energa pozostaje naturalnym monopolistą na terenie północnej i środkowej Polski, gdzie znajdują się jej aktywa dystrybucyjne

Lokalizacja działalności i główne aktywa Grupy

Obszar dystrybucji
3 mln

klientów z czego ok. 2,8 mln to klienci z umowami kompleksowymi, a 204 tys. to klienci TPA.

184 tys. km

łączna długość linii energetycznych

24 %

powierzchni kraju. 75 tys. km – obszar dystrybucji energii eklektycznej

Liczba odbiorców ENERGA-OPERATOR SA w tysiącach

W 2017 roku spółka Energa - Operator SA zanotowała wzrost liczby klientów o 1% w stosunku do ubiegłego roku. Liczba ta zwiększyła się w grupach taryfowych B i G, spadła natomiast w grupie taryfowej C w zakresie drobnych klientów, więcej zaś było klientów tzw. wielkiego odbioru.

Jednocześnie w taryfie C nastąpił wzrost zużycia jednostkowego na klienta r/r. Na koniec 2017 roku spółka miała 3 043 tys. klientów.

Dystrybucja energii elektrycznej wg grup taryfowych (TWh)

*w przypadku danych za rok 2016 (dotyczy taryf C i G) dane o sprzedaży zafakturowanej zostały pomniejszone o wolumen zafakturowany w tym roku, w części która dotyczyła roku 2015 (a która nie została zafakturowana w roku 2015 ze względu na przesunięcie fakturowania związane z migracją danych do nowych systemów bilingowych).

W 2017 roku wolumen dostarczonej energii elektrycznej był wyższy w stosunku do roku poprzedniego średnio o 2%. Wzrost wolumenu nastąpił przede wszystkim w wysokomarżowej grupie C oraz grupie B, natomiast w grupie A (niskomarżowa) utraciliśmy istotnego klienta (który przeszedł na własne źródło zasilania i sieć PSE). W efekcie wzrost przeciętnej stawki dystrybucyjnej wyniósł około 5% r/r.

Zobacz też