Raport roczny 2017

Badania i rozwój

Grupa Energa konsekwentnie wdraża innowacje w swoich kluczowych obszarach działalności. Realizowane projekty pozwalają Grupie poprawiać efektywność działania, a jej klientom osiągać wymierne korzyści.

Badania

W 2017 roku na działalność innowacyjną Grupa Energa wydała blisko 50 mln zł, a na działalność badawczo-rozwojową przeszło 3,5 mln zł. Powyższe środki wydatkowane były głównie na kontynuowanie wcześniej realizowanych projektów badawczo-rozwojowych.

W 2017 roku Zarząd Energi SA powołał w strukturach grupy kapitałowej dedykowaną jednostkę badawczo-rozwojową pod nazwą: „Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya Sp. z o.o.”, która ma za zadanie realizować w sposób praktyczny cele wynikające z kluczowych dokumentów definiujących aktywność w obszarze badań, rozwoju i innowacji.

W minionym roku przyjęto również Strategię Innowacji Grupy Energa na lata 2017-2020 z perspektywą 2025+ oraz Politykę B+R+I Grupy. Strategia Innowacji określa obszary innowacyjności w Grupie Energa, począwszy od wyboru profilu kreatywności i podejścia do ryzyka, a skończywszy na wyborze pozycji na osi zmian technologicznych i biznesowych. Natomiast, celem wspólnej polityki badawczo–rozwojowej i innowacyjności jest zarządzanie procesem badawczo-rozwojowym w sposób, który przyczyni się do wdrożenia efektywnego modelu operacyjnego innowacji, zapewniającego stały wzrost wartości Grupy Kapitałowej Energa, przy jednoczesnym ograniczeniu zbytniej ekspozycji na ryzyko.

Grupa Energa w zakresie prowadzonych projektów B+R+I współpracuje z wieloma jednostkami naukowymi, w tym m.in. z: Instytutem Energetyki w Gdańsku, Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

Projekty przekładające się na rozwój Grupy to:

Smart grid

Smart city

Magazynowanie energii

Mobilność elektryczna

Smart grid

Sieć inteligentna to sieć dystrybucyjna i powiązane z nią technologie informatyczno-telekomunikacyjne, integrujące w sposób inteligentny działania uczestników rynku energii elektrycznej (wytwórców, dystrybutorów i odbiorców). Dzięki temu możliwa jest poprawa niezawodności i efektywności dostaw oraz większe zaangażowanie odbiorców w wytwarzanie energii. Zwiększa się także efektywność energetyczna.

Smart city

Projektem z zakresu Smart city jest jest pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową ENERGA w Toruniu. Działania inwestycyjne objęły m.on. modernizację oświetlenia sterowanego dedykowanym systemem teleinformatycznym, automatyzację sieci dystrybucyjnej i przygotowanie infrastruktury pomiarowej AMI oraz opracowanie i przetestowanie nowych produktów i taryf dla klientów.

Magazynowanie energii

Pierwszy w Polsce magazyn energii o mocy 0,75 MW i 1,5 MWh pojemności został dzisiaj wybudowany i uruchomiony w okolicach Pucka na Pomorzu przez Energę-Operator. Budowa lokalnego obszaru bilansowania jest elementem zwiększenia bezpieczeństwa oraz efektywności energetycznej pracy systemu dystrybucyjnego spółki. W planach jest budowa kolejnego magazynu energii.

Mobilność elektryczna

Grupa Energa udostępniła dla użytkowników samochodów elektrycznych punkty ładowania, które zlokalizowane są na terenie Trójmiasta. Operatorem sieci ładowania jest Enspirion Sp. z o. o. (spółka Grupy Energa).

Zobacz też