Raport roczny 2017

Rok 2017 - najważniejsze dane i wydarzenia

Rok 2017

Rok 2017 był dla Grupy Energa bardzo udany. Grupa w warunkach bardzo silnej konkurencji osiągnęła lepsze wyniki we wszystkich Liniach Biznesowych. Wyższa niż przed rokiem była produkcja, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej. Grupa zanotowała wyższe przychody, zysk netto i wynik EBITDA.

Na wyniki 2017 r. największy wpływ miały:

Przychody (mln zł)

EBITDA w podziale na segmenty (mln zł)

  • Dystrybucja
  • Wytwarzanie
  • Sprzedaż
  • Pozostałe i korekty

EBITDA (mln zł)

Zysk netto (mln zł)

W 2017 roku przychody Grupy wyniosły 10 534 mln zł i były o 3,5 proc. wyższe niż w 2016 r.

Do pobrania: Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat

Zysk z działalności operacyjnej w 2017 roku w stosunku do 2016 roku wzrósł o 723 mln zł, tj. o 149%

Obok czynników operacyjnych największy wpływ na poziom EBIT r/r miały:

Zysk netto Grupy w 2017 roku wyniósł 789 mln zł wobec 147 mln zł w 2016 r.

Do pobrania: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

EBITDA bridge w podziale na linie biznesowe w okresie 2014-2017 (mln zł)

EBITDA Grupy w 2017 r. wyniosła 2 160 mln zł wobec 2 027 mln zł w 2016 r.

Wskaźniki rentowności i płynności

Wskaźniki rentowności

  • 31 grudnia 2016
  • 31 grudnia 2017

* zysk netto i EBITDA za ostatnie 12 miesięcy

Wskaźniki płynności i dług netto

  • 31 grudnia 2016
  • 31 grudnia 2017

* EBITDA za ostatnie 12 miesięcy

Najważniejsze wydarzenia

Podział zysku netto Spółki Energa SA za 2016 rok

W 2017 roku w dniu 9 października br. Energa wypłaciła swoim akcjonariuszom dywidendę w wysokości 0,19 zł na akcję. Dla ceny zamknięcia z ostatniego dnia z prawem do dywidendy stopa dywidendy wyniosła 1,4%. To 10 proc. wypracowanego w 2016 roku jednostkowego zysku netto.

Wszczęcie przez Grupę Energa postępowań sądowych i arbitrażowych dotyczących umów ramowych sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia

We wrześniu br. Energa - Obrót SA podjęła decyzję o uznaniu długoterminowych umów na zakup zielonych certyfikatów za nieważne z uwagi na tryb ich zawarcia (bez przeprowadzenia przetargu), w tym umów generujących ogromne straty dla segmentu (rozliczenia były oparte o opłatę zastępczą, a nie ceny rynkowe). Decyzja ta nie wpłynęła na wyniki Linii Biznesowej z uwagi na dokonanie umorzenia zdecydowanej większości certyfikatów za 2017 rok. Pozytywnego wpływu na wyniki należy oczekiwać w kolejnych latach. Jednak zależeć będzie to od rozstrzygnięć sądowych. W 2017 roku wpłynęło to pozytywnie na przepływy pieniężne Linii Biznesowej z racji zaprzestania zakupów certyfikatów w ramach długoterminowych umów.

Podpisanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umów finansowania hybrydowego

Dzięki podpisaniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umów finansowania hybrydowego, Energa pozyskała 250 mln euro na realizację programu inwestycyjnego w dystrybucji. Obejmie on modernizację oraz rozbudowę aktywów dystrybucyjnych w latach 2017-2019 (szacowane nakłady kwalifikowane w tym okresie to około 814 mln euro). Dzięki nowym inwestycjom poprawi się bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, ograniczone zostaną straty sieci oraz poprawi się jakość obsługi obecnych już ponad 3 mln odbiorców.

Szacunek wpływu zmian ustawy o OZE na wyniki Linii Biznesowej Sprzedaż

W związku ze zmianami w ustawie o OZE, w dniu 16 sierpnia 2017 roku Spółka opublikowała szacunki potencjalnego, pozytywnego wpływu ograniczenia kosztów i przychodów z urynkowienia poziomu opłaty zastępczej, a także pełnienia roli sprzedawcy zobowiązanego na poziomie 150 mln zł w 2018 roku. Zakres ten obejmuje zarówno ograniczenia kosztów i przychodów z pełnienia roli sprzedawcy zobowiązanego, jak i urynkowienie poziomu opłaty zastępczej w części kontraktów długoterminowych na zakup zielonych certyfikatów. Powyższe wyliczenia nie stanowią prognozy przyszłych wyników Grupy Energa i opierają się na założeniu wolumenu sprzedaży detalicznej na poziomie roku 2016 (19 TWh) oraz poziomu jednostkowej opłaty zastępczej w roku 2018 w wysokości 43 zł/MWh (raport bieżący nr 34/2017).

Odstąpienie od udziału w procesie nabycia aktywów EDF w Polsce

Zarząd Spółki w dniu 11 maja 2017 roku podjął uchwałę o rezygnacji z udziału Energa SA w transakcji nabycia polskich aktywów należących do EDF International SAS oraz EDF Investment II B.V. Decyzja była poparta pogłębionymi analizami przeprowadzonymi w Grupie, które wspierają ukierunkowanie inwestycji i przejęć Grupy Energa na projekty w większym stopniu tworzące synergię z jej aktualną bazą aktywów i obszarem kompetencyjnym, a także umożliwiające istotniejsze wzmocnienie bilansu Grupy oraz efektywności zarządzania aktywami.

Zawarcie umowy inwestycyjnej ws. dokapitalizowania Polskiej Grupy Górniczej

W marcu Zarząd Spółki Energa SA podjął kierunkową decyzję o dokapitalizowaniu Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. („PGG”) kwotą 100 mln zł przez spółkę zależną Energa Kogeneracja Sp. z o.o.. W ramach inwestycji w PGG spółka Energa Kogeneracja zobowiązała się do objęcia nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł w zamian za wkład pieniężny w kwocie 100 mln zł, w trzech transzach. Po ostatnim dokapitalizowaniu spółka będzie dysponowała 15,32% udziałem w kapitale zakładowym PGG. Celem inwestycji było pozyskanie przez PGG środków na sfinansowanie nabycia przedsiębiorstwa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz wydatków związanych z planowanymi nakładami inwestycyjnymi PGG.

Zamknięcie subskrypcji euroobligacji przez spółkę ENERGA Finance AB (publ)

W dniu 1 marca 2017 roku Zarząd Energa SA poinformował o zamknięciu księgi popytu dotyczącej euroobligacji w ramach zaktualizowanego Programu Emisji Euroobligacji. Informacja o ogłoszeniu zamiaru przeprowadzenia publicznej subskrypcji euroobligacji przez spółkę Energa Finance AB (publ), została przekazana 20 lutego 2017 r. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na cele ogólnokorporacyjne, z wyłączeniem inwestycji w aktywa węglowe. W tym kontekście będą wsparciem dla realizacji Strategii Grupy Energa 2016-2025, w której ponad 60% nakładów kierowanych jest na rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych, a także będą służyły poprawie bezpieczeństwa finansowego Grupy.

Zaangażowanie kapitałowe w Polimex Mostostal S.A.

W dniu 20 stycznia 2017 roku, w związku ze ziszczeniem się warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie inwestycyjnej zawartej w dniu 18 stycznia 2017 roku, Spółka przyjęła złożoną przez zarząd Polimex Mostostal S.A ofertę objęcia w trybie subskrypcji prywatnej 37 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 zł każda emitowanych przez Polimex po cenie emisyjnej wynoszącej 2 zł za jedną akcję i za łączną cenę emisyjną 75 000 000 zł. W tym samym dniu Spółka nabyła 1 500 000 akcji Polimex od SPV Operator.

Zobacz też